platinum_głowna_migdaloweplat_pogodno2

kszt3Wybierz ofertę jed­nego z nowo­cze­snych osie­dli. Nowe miesz­ka­nia i domy w Prusz­czu Gdań­skim oraz Pępo­wie to pro­po­zy­cja dewe­lo­pera PLATINUM INVEST. Dobrze sko­mu­ni­ko­wane Osie­dle Pogodno oraz Osie­dle Mig­da­łowe poło­żone w bli­skim sąsiedz­twie Gdań­ska wybie­rają klienci ceniący prze­strzeń, spo­kój pod­miej­skich loka­li­za­cji, rodzinne bez­pie­czeń­stwo oraz bli­skość przy­rody. Kup prze­stronne miesz­ka­nie lub dom o funk­cjo­nal­nym roz­kła­dzie pomiesz­czeń. Sprawdź szcze­góły oferty.